Separation

Om någon av parterna vid en separation säger upp sin del av hyresavtalet så förfaller hela avtalet. Den andre kan då ha rätt att överta avtalet och få det förlängt för egen del. Detta förutsätter att han eller hon skäligen kan godtas som ensam hyresgäst, till exempel klara att ensam betala hyran. Uppsägning regleras i hyreslagen (Jordabalken 12 §8)

Parter som är oense om vem som ska få bo kvar i lägenheten löser sin tvist genom att båda eller endera parten vänder sig till en bodelningsförrättare vid tingsrätten. De bestämmelser som gäller mellan sambor eller makar vid separation finns reglerat i lagen. Det är alltså inte hyresvärden som avgör tvisten.


Som huvudregel gäller att den sambo eller make som har bäst behov av lägenheten ska tilldelas den.